Bảo vệ môi trường trong nạo vét duy tu vùng nước cảng biển

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. Trong đó đề xuất quy định về công tác môi trường khi nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Theo dự thảo, khi thực hiện hoạt động nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, chủ đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các quy định sau:

Về đánh giá tác động môi trường, lần đầu thực hiện hoạt động nạo vét duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa phải thực hiện lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đối với những lần tiếp theo thực hiện hoạt động nạo vét duy tu duy trì chuẩn tắc thiết kế công trình trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, không thay đổi vị trí đổ chất nạo vét hoặc vị trí đổ chất nạo vét thay đổi nhưng có ranh giới giáp ranh với vị trí cũ thì chỉ thực hiện việc quản lý, giám sát môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

Về giấy phép nhận chìm ở biển, lần đầu thực hiện đổ chất nạo vét ra biển phải thực hiện thủ tục cấp phép nhận chìm ở biển theo quy định của pháp luật về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trong trường hợp giấy phép nhận chìm ở biển hết thời gian hiệu lực mà vị trí được cấp phép nhận chìm vẫn còn khả năng chứa chất nạo vét chỉ thông báo việc thực hiện đổ chất nạo vét ra biển đến cơ quan nhà nước đã cấp phép nhận chìm ở biển để quản lý giám sát.

Chất nạo vét từ hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa được nhận chìm ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển và đóng tiền sử dụng khu vực biển.

Quy định về thời gian xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo dự thảo, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với quy định về thời gian thẩm định và cấp phép nhận chìm ở biển, thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Thời gian thẩm định hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Thời gian cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình hồ sơ đã hoàn thành việc thẩm định cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm ở biển không quá 3 ngày làm việc. Thời gian cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép nhận chìm ở biển ra quyết định cấp giấy phép nhận chìm ở biển không quá 5 ngày làm việc. Thời gian thông báo và trả kết quả cấp giấy phép nhận chìm ở biển không quá 3 ngày làm việc.

Theo Báo Mới (Nguồn: VGP)