luat_bao_ve_moi_truong_2014

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

Tháng Bảy 10, 2017 Như Ý 0

QUỐC HỘI Số: 55/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014 LUẬT Bảo vệ môi trường _______   Căn cứ [Xem Thêm]