Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp ( DA LCASP)

Hội nghị tổng kết 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp các bon thấp (nguồn: LCASP)

Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các-bon thấp” (gọi tắt là DA LCASP) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ vốn. Đây là DA quan trọng, giúp xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp (SXNN) bền vững, hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nông nghiệp, thông qua mở rộng và phát triển chương trình khí sinh học (KSH) tạo nguồn năng lượng sạch. 

Thông tin chung của Dự án

– Thời gian thực hiện dự án: 2013-2019
– Tổng vốn đầu tư của Dự án: 84 triệu USD
– Phạm vi hoạt động của dự án: Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Bình Định, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng.

1. Mục tiêu của Dự án
a. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường thông qua việc xúc tiến xây dựng/nhân rộng các mô hình nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ sản xuất nông nghiệp hướng tới giảm thiểu phát thải khí nhà kính và ứng phó/giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phế phụ phẩm trong nông nghiệp, quản lý hiệu quả các hoạt động chế biến, bảo quản sau thu hoạch nông sản.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nông nghiệp thông qua mở rộng và phát triển chương trình khí sinh học từ quy mô công trình nhỏ hộ gia đình đến quy mô công trình vừa và lớn tạo nguồn năng lượng sạch; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn

b. Mục tiêu cụ thể

– Hoạt động quản lý chất thải chăn nuôi, phế phụ phẩm trong sản xuất khí sinh học được cải thiện một bước; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; góp phần phát triển chăn nuôi nông hộ và chăn nuôi trang trại bền vững; tạo ra nguồn năng lượng sạch; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn; tạo nguồn thu từ dự án CDM;

– Ứng dụng các công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp trong lĩnh vực thủy sản và trồng trọt đã được khẳng định hiệu quả trên thế giới, thử nghiệm trong điều kiện Việt Nam và nhân rộng có chọn lọc các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, ứng phó/giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính.

2. Các hợp phần của dự án
Dự án có bốn (04) hợp phần:
Hợp phần 1. Quản lý chất thải chăn nuôi
Hợp phần 2. Tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học
Hợp phần 3. Chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp các bon thấp
Hợp phần 4. Quản lý dự án

Nguồn: LCASP