Quy định mới theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Xác định tọa độ và kiểm tra chất lượng rừng ở Krông Năng (Đắk Lắk)

Theo Thông tư đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo, sẽ theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hàng năm theo trạng thái rừng; theo chủ quản lý; theo các nguyên nhân và theo mục đích sử dụng.

Phương pháp thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp sẽ được thực hiện theo các bước: Công tác chuẩn bị; Thu thập thông tin về rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp; Lập bản đồ hiện trạng rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp, tổng hợp kết quả; Tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp các cấp; Tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc; Công bố kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp; Quản lý lưu trữ cơ sở dữ liệu kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp.

Dự kiến, Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp kết quả diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp ở cấp huyện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu và tính pháp lý của hồ sơ công bố diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp cấp tỉnh. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp toàn quốc.

Theo Moitruong.net.vn