Tham vấn kỹ thuật xây dựng các Thông tư liên quan đến quản lý môi trường nước lưu vực sông

Ngày 27/6/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo Tham vấn kỹ thuật xây dựng Thông tư xác định sức chịu tải, hạn ngạch xả nước thải và Thông tư quy định điều tra, kiểm kê nguồn nước thải.

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức cho biết, hiện nay, chất lượng môi trường nước tại các LVS bị ô nhiễm, suy thoái nghiêm trọng, nhất là các đoạn sông chảy qua khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, tiêu biểu là tại 3 LVS: Sông Cầu, sông Nhuệ – sông Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.

     Để triển khai hiệu quả Luật BVMT và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Tổng cục Môi trường đã nghiên cứu xây dựng căn cứ lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc đánh giá sức chịu tải của các LVS làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng nước LVS ở cấp Trung ương và địa phương.

     Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước tại LVS, với mục tiêu tăng cường năng lực xây dựng và triển khai chính sách của cơ quan quản lý nhà nước về BVMT, hướng tới thể chế hóa công tác quản lý môi trường nước LVS, JICA đã hỗ trợ Tổng cục Môi trường xây dựng các Thông tư liên quan đến quản lý môi trường nước LVS, trong đó có Thông tư xác định sức chịu tải, hạn ngạch xả nước thải và Thông tư quy định điều tra, kiểm kê nguồn nước thải.

     Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức mong muốn, thông qua Hội thảo, các đại biểu sẽ đóng góp ý kiến, giúp Tổng cục Môi trường hoàn thiện và triển khai hiệu quả việc xây dựng các quy định về đánh giá sức chịu tải của sông và hạn ngạch xả nước thải; Quy định về điều tra, xây dựng bộ dữ liệu các nguồn nước thải nhằm triển khai hiệu quả các Luật BVMT, Quản lý tài nguyên nước, phục vụ hoạt động BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nói riêng, các LVS trên toàn quốc nói chung.

     Các đại biểu tham dự đã thảo luận về phạm vi, đối tượng, quy trình đánh giá sức chịu tải và hạn ngạch xả nước thải, tập trung vào việc thiết lập các điểm kiểm soát, dòng chảy trong mô hình tính toán, các tham số mục tiêu, thiết lập dòng tiêu chuẩn cũng như phương thức thu thập thông tin phục vụ tính toán sức chịu tải; Xác định trách nhiệm của Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, các Sở TN&MT trong việc đánh giá sức chịu tải của sông liên tỉnh và sông nội tỉnh; Yêu cầu trong điều tra nguồn nước thải như: Phạm vi, đối tượng điều tra, quy trình điều tra các nguồn nước thải, phương thức thu thập thông tin điều tra và trách nhiệm của các cơ quan trong việc cung cấp, tổng hợp thông tin xây dựng bộ dữ liệu về nguồn nước thải.

Theo Tạp Chí Môi Trường